Telefon: 22/410-001

Bodajk

30/2009. (IX. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
30/2009. (IX. 30.)
rendelete
 
a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról
 
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. §-a.
Hatálytalan 2009. 10. 15-től
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete "a helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, "az államháztartásról" szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében, valamint "a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről" szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
„2. §
 
A képviselő-testület Bodajk Város Önkormányzat 2009. évi költségvetését:
a) 491 423 eFt bevétellel, ezen belül:
aa) 27 661 eFt működési bevétellel,
ab) 271 470 eFt sajátos bevétellel,
ac) 14 319 eFt támogatással, átvett pénzeszközzel,
ad) 39 288 eFt felhalmozási és tőkejellegű bevétellel,
ae) 56 208 eFt felhalmozási célú pénzeszközzel,
af) 82 477 eFt hitelfelvétellel, kölcsöntörlesztéssel;
 
b) 491 423 eFt kiadással, ezen belül:
ba) 70 222 eFt személyi jellegű kiadással,
bb) 20 542 eFt munkaadókat terhelő járulékokkal,
bc) 84 282 eFt dologi kiadással,
bd) 60 202 eFt támogatással, átadott pénzeszközzel,
be) 73 978eFt felújítással,
bf) 154 497 eFt felhalmozással,
bg) 27 700 eFt hitel-, kölcsöntörlesztéssel,
bh) 0 eFt tartalékkal
fogadja el.”
 
 
2. §
 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, 1/a sz. melléklete helyébe e rendelet 1/a sz. melléklete, 1/b sz. melléklete helyébe e rendelet 1/b sz. melléklete lép.
 
 
3. §
 
Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba és 2009. október 15-én hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2009. szeptember 30.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                     dr. Nagy Gábor
polgármester                                              jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. szeptember 30.
 
                                                                                                             dr. Nagy Gábor
                                                                                                                  jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu