Telefon: 22/410-001

Bodajk

A képviselő-testület 2021. évi határozatai

 
1/2021. (I.  13.)  a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról  
2/2021. (I. 14.) a BAK Kft. 2021. évi normamódosítási javaslatának és pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról szóló 143/2020. (XII. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről 
3/2021. (I. 14.) a BAK Kft. 2021. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról 
4/2021. (I. 14.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tulajdonában levő tűzoltó gépjármű eladásához történő hozzájárulásáról 
5/2021. (I. 14.) a Bodajkért Közalapítvánnyal kötendő ajándékozási szerződés elfogadásáról 
6/2021. (I. 14.) az MFP-KKE/2020. számú pályázat kapcsán beszerző kiválasztásáról 
7/2021. (I. 14.) közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról 
8/2021. (I. 14.) a TOP-1.4.1-19. "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési döntésekről
9/2021. (I. 14.)  a köztemető üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóról 
10/2021. (I. 14.) használati megállapodás elfogadásáról 
11/2021. (I. 14.) az önkormányzati rendezvények 2021. I. féléves tervének elfogadásáról 
12/2021. (I. 14.) a TOP 1.2.1 "Bodajki tó és környékének infrastrukturális felújítása" című pályázat kivitelezésének aktuális állapotáról 
13/2021. (I. 14.) Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 
14/2021. (I. 14.) ingatlan határvonalának módosításáról 
15/2021. (I. 29.) a polgármester 2020. évi szabadságának igénybevételéről
16/2021. (II.5.) a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
17/2021. (II.5.) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatás elfogadásáról
18/2021. (II.9.) közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
19/2021. (II.9) pénzmaradvány korrekciójáról
20/2021. (II.9.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról
21/2021. (II.9.) a Bodajki Értéktár bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
22/2021. (II.11.) TOP-2.1.3-16-FE1 számú "Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések" című
pályázat benyújtásáról
23/2021. (II.16.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolóról
24/2021. (II.16.) az önkormányzat stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről
25/2021. (II.16.) az önrkományzat és intézményei 2021. évi likviditási tervéről
26/2021. (II.16.) a környezetvédelmi alap felhasználásáról
27/2021. (II.16.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének megalkotására  [módosította a 148/2022. (V. 30.) képviselő-testületi határozat]
28/2021. (II.16.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének megalkotásáról [módosította a 70/2022. (II. 26.) képviselő-testületi határozat]
29/2021. (II.16.) a pályázati maradványösszeg lehívásáról
30/2021. (II.16.) a haszonbérleti szerződés módosítására
31/2021. (II.16.) települérendezési eszközök tervezetének elfogadásáról
32/2021. (II.16.) a a fogorvosi szolgálat működési költségeihez történő hozzájárulásról
33/2021. (II.16.) a Magyar Falu Program "Óvodatető felújítás Bodajkon" című pályázat kivitelezésének akutális állapotára
34/2021. (III.9.)  óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés című pályázaton való részvételről
35/2021. (III.17.) a TOP-1.4.-19 "Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése" című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési döntésekről
36/2021. (III.17.) a Semmelweis utcai volt szeméttelep bérbeadásáról
37/2021. (III.17.) óvodai beiratás időpontjának meghatározásáról
38/2021. (III.17.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde továbbképzési programjának felülvizsgálatáról
39/2021. (III.17.) műtárgy haszonkölcsön szerződés módosításáról
40/2021. (III.17.) elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
41/2021. (III.17.) éves összesített közbeszerzési tervekről
42/2021. (III.17.) a bodajki D12 Postagalamb Sportegyesület  helyiséghasználatáról
43/2021. (III.17.) a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
44/2021. (III.24.) az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet első olvasatban történő elfogadásáról
45/2021. (III.29.) Bodajk város településszerkezeti tervéről  [módosította a 116/2023. (IV. 25.) képviselő-testületi határozat]
46/2021. (IV. 1. ) vis maior támogatás benyújtásáról
47/2021. (IV. 1. ) a Művészetért Közalapítvány Alapító Okirata módosításáról
48/2021. (IV. 1. ) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 2020. évi közszolgáltatói tevékenységről 
49/2021. (IV. 1. )  a Lila Akác Alapítvány 2020. évi feladatellátásáról, működéséről és költségetési támogatás felhasználásáról
50/2021. (IV. 1. )  kistelepülési művelődési házak infrastrukturális fejlesztésének  támogatása című pályázaton való részvételtől
51/2021.  (IV. 1.)  Tér-Zene program című pályázaton való részvételről
52/2021.  (IV. 1.)  a képviselő-testület  2021. évi munkatervének módosításáról
53/2021. (IV.29.)  a Magyar Falu Program "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása" című pályázaton való részvételről
54/2021, (IV.29.)  a Magyar Falu Program "Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése" című pályázaton való részvételről
55/2021. (IV.29.)  a Fejérvíz Zrt.-vel kötendő bérleti- és üzemeltetési szerződésről 
56/2021. (IV.29.)  közszolgáltatási szerződés elfogadásáról
57/2021. (IV.29.)  együttműködési megállapodás elfogadásáról
58/2021. (IV.29.)  a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021.(II.16.) határozat módosításáról
59/2021. (IV.29.) a "Bodajkért" Közalapítvány 2020, évi tevékenységéről szóló beszámolóról
60/2021. (IV.29.) a  Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről, Bodajk tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról
61/2021. (IV.29.) a Bodajki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
62/2021. (IV.29.) a Bodajki Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
63/2021. (IV.29.) a település 2020. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról
64/2021. (IV.29.) a településképi rendelet és arculati kéziköny főépítészi értékeléséről szóló főépítész beszámolóról
65/2021. (IV.29.) a Magyar Falu Program "Óvoda tető felújítás Bodajkon" című pályázat kivitelezésének befejezésére
66/2021. (IV.29.) a malom épület és környékének kivitelezési munkáinak befejezéséről
67/2021. (IV.29.) közvilágítási célú villamos energia beszerzéséről
68/2021. (IV.30.) Oszlánszki Zsolt  Bodajk egykori polgármestere részére Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
69/2021. (IV.30.) Zagyva Lajosné Bodajk egykori polgármestere részére Bodajk Város Díszpolgára Peske-Spányi Díj adományozásáról
70/2021. (IV.30.) Fülöp Attila részére Bodajk Város Önkormányzat Szekrényessy József Díj adományozásáról
71/2021  (IV.30.) Jung Károly részére Bodajk Város Önkormányzat Szekrényessy József Díj adományozásáról 
72(2021. (IV.30.) Dr. Pillér Ágnes részére Bodajk Város Önkormányzat Dr. Cserháti Károly Díj adományozásáról
73/2021. (IV.30.) Kadlecsikné Dr. Hugyecz Mária Katalin részére Bodajk Város Önkormányzat Dr. Cserháti Károly Díj adományozásáról
74/2021. (IV.30.) Vasharapó Sándorné részére Bodajk Város Önkormányzat Winkler Mihály Díj adományozásáról
75/2021. (IV.30.) Fa Nándor részére Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díj adományozásáról
76/2021. (IV.30.) Barka László részére Bodajk Város Önkormányzat Móró Mihály Díj adományozásáról  
77/2021. (V. 11.) műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítőjének és tervezőjének kiválasztására
78/2021. (V. 14.) a Magyar Falu Program"Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" cmű pályázaton való részvételről
79/2021. (V. 14.)  a Magyar Falu Program "Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása" című pályázaton való részvételről
80/2021. (V. 14.)  rendőrkapitányság vezetőjének véleményezéséről
81/2021. (V. 20.)  a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
82/2021. (V. 28.)  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V. 6.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadásához való hozzájárulás
83/2021. (V. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetéséről szóló 35/2020. (II. 12.) határozat módosításáról
84/2021. (V. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 36/2020. (II. 12.) határozat módosításáról
85/2021. (V. 28.) a környezetvédelmi alap 2020. évi felhasználásáról
86/2021. (V. 28.) az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatásának jóváhagyásáról
87/2021. (V. 28.) a 2020. évi éves ellenőrzési jelentés, valamint a 2020. évi ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
88/2021. (V. 28.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
89/2021. (V. 28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
90/2021. (V. 28.) a  BAK Kft. 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
91/2021. (V. 31.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékeléséről
92/2021. (V. 31.) a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsődében indítható csoportok számának meghatározásáról
93/2021. (VI.  9.) a TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00008 számú pályázat "Mini bölcsőde létrehozása Bodajkon ISM"
tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról
94/2021. (VI.  9.) kültéri padok és szemetesek beszerzőjének kiválasztására 
95/2021. (VI.  9.) a Magyar Falu Program "Orvosi eszközök beszerzése" című pályázaton való részvételről
96/2021. (VI.  9.) használati díj elengedéséről
97/2021. (VI.  9.) az adózásról szóló beszámolóról
98/2021. (VI.  9.) a fogorvosi szolgálat 2020. évi működéséről szóló tájékoztatóról
99/2021. (VI.  9.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
100/2021.(VI. 9.) használati megállapodások módosításáról
101/2021.(VI.29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
102/2021.(VI.29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
103/2021.(VI.29.) kültéri közlekedési tükör kihelyezéséről
104/2021.(VI.29.) helyiségbérleti megállapodás megkötéséről
105/2021.(VI.29.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde nyári működésének megszervezéséről
106/2021.(VI.29.) pályázati részvétel támogatásáról
107/2021.(VI.29.) a Törpe-Ovi Alapítvánnyal kötött megállapodás módosításáról
108/2021.(VI.29.) védőnői szolgálat ellenőrzéséről
109/2021.(VI.29.) a Bodajk SE 2020. évi tevékenységéről
110/2021.(VI.29.) a Bodajki Tollaslabda Sportegyesület 2020. évi tevékenységéről
111/2021.(VI.29.) a Bodajki Sakk Egyesület 2020. évi tevékenységéről
112/2021.(VI.29.) a Művészetért Közalapítvány alapító okirata módosításáról
113/2021.(VI.29.) szúnyoggyérítésről
114/2021.(VI.29.) a bodajki 1276 hrsz.-ú közterület elnevezéséről [hatályon kívül helyezte 122/2022. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat]
115/2021.(VI.29.) a bodajki 0131/10 hrsz.-ú közterület elnevezéséről
116/2021.(VI.29.) Bodajk Város Önkormányzat rendezvényeinek  2021. II. féléves tervének elfogadására
117/2021.(VI.29.) Településfásítási Programon való részvételről
118/2021.(VI.29.)az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról
119/2021.(VI.29.) a képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
120/2021.(VI.29.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről szóló tájékoztatóról 
121/2021.(VI.29.) a Humánügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
122/2021.(VI.29.) a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
123/2021.(VI.29.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
124/2021.(VI.29.) a polgármester 2020. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatóról
125/2021.(VI.29).Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
126/2021.(VI.29.) a polgármester 2021. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
127/2021.(VI.29.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
128/2021.(VI.29.) a polgármester cafeteria-juttatásának meghatározásáról
129/2021.(VI.29.) Wurczinger Lóránt polgármester döntéshozatalból való kizárásról
130/2021.(VI.29.) a pogármester szabadságának igénybevételéről
131/2021.(VI.29.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
132/2021.(VI.29.) tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
133/2021.(VI.29.) helyiségbérleti megállapodás megkötéséről
134/2021.(VI.29.) a Medicopter alapítvány támogatásáról
135/2021.(VI.29.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
136/2021.(VI.29.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
137/2021.(VI.29.) Turi Krisztián alpolgármester döntéshozatalból való kizárásáról
138/2021.(VI.29.) Turi Krisztián alpolgármestert érintő méltatlansági eljárással kapcsolatos döntésről
139/2021.(VII.14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
140/2021.(VII.14.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
141/2021.(VII.14.) állami tulajdonú ingatlan átvételéről
142/2021.(VII.14.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
143/2021.(VII.14.) a Magyar Falu Program "Felelős állattartás elősegítése" című pályázaton való részvételre és megbízási szerződés megkötéséről
144/2021.(VII.14.) előirányzatok módosításáról
145/2021.(VII.14.) a Törpe-Ovi Alapítvány kérelméről
146/2021.(VII.14.) a Törpe-Ovi Alapítvány kérelméről
147/2021.(VIII.4.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
148/2021.(VIII.4.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
149/2021.(VIII.4.) bejelentésről tett tájékoztatóról
150/2021.(VIII.4.) főzőkonyhai eszköz beszerzéséről
151/2021.(VIII.4.) a"Melegedő" épület pénztár helyiség felújításáról szóló elszámolás elfogadásáról 
152/2021.(VIII.4.) napirendről való levételről
153/2021.(VIII.4.) munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
154/2021.(VIII.4.) megállapodás felmondásáról
155/2021.(VIII.4.) játszótéri eszközök beszerzőjének kiválasztásáról
156/2021.(VIII.4.) a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-0008 sz. "Mini Bölcsőde létrehozása Bodajkon" című projekt keretében költségnövekményi igény benyújtásáról
157/2021.(VIII.4.) bölcsődei tárgyi eszközök beszerzőjének kiválasztásáról
158/2021.(VIII.4.) 60x30m méretű műfüves pálya kialakitójának kiválasztásáról
159/2021.(VIII.4.) földmunkálatok elvégzőjének kiválasztásáról
160/2021.(VIII.4.) erősáram kialakítási munkák elvégzőjének kiválasztásáról
161/2021.(VIII.4.) a 117/2021.(VI.29.) határozat módosításáról
162/2021.(VIII.4.) a Bodajk 562 hrsz-ú ingatlanon lévő műemlék pince aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
163/2021.(VIII.25.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
164/2021.(VIII.25.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
165/2021.(VIII.25.) a Kálvária utca megosztásáról  [hatályon kívül helyezte a 191/2021. (IX. 21.) képviselő-testületi határozat]
166/2021.(VIII.25.) a Bodajki Zenei Napok szervezőjének kiválasztásáról
167/2021.(VIII.25.) előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos megállapodás megkötéséről
168/2021.(VIII.25.) előadó-művészeti tevékenységgel kapcsolatos megállapodás megkötéséről
169/2021.(VIII.25.) hang- és fénytechnikai tevékenységgel kapcsolatos megállapodás megkötéséről
170/2021.(VIII.25.) hang- és fénytechnikai eszközök beszerzéséről
171/2021.(VIII.25.) fogorvosi kezelőegység beszerzéséről
172/2021.(VIII.25.) önkormányzatok rendkívüli támogatását célzó pályázat benyújtásáról   [visszavonta a 194/2021. (IX. 21.) képviselő-testületi határozat]
173/2021.(VIII.25.) pályázati részvétel támogatásáról
174/2021.(VIII.25.) "A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására" című pályázaton való részvételről
175/2021.(VIII.25.) a bodajki 351, 258 és a 199/1 hrsz-ú közterületek elnevezéséről
176/2021.(VIII.25.) szociális célú tűzifa támogatásról
177/2021.(VIII.25.) az I/78. Bodajk és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás/1 (Bodajk, Balinka)-SZV (21-18254-1-002-00-05) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
178/2021.(VIII.25.) Az I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt) 11-18485-1-009-00-10 víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési tervéről
179/2021.(VIII.25.) megállapodás jóváhagyásáról [hatályon kívül helyezte 83/2022. (III. 3.) képviselő-testületi határozat]
180/2021.(VIII.25.) elhasználódott vagyontárgyak selejtezéséről
181/2021. (VIII.25.) a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
182/2021.(VIII.25.) a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
183/2021.(VIII.25.) a Vörösmarty Mihály Könyvtár által a KSZR-ben végzett 2020. évi tevékenységről szóló tájékoztatóról
184/2021.(VIII.25.) Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozásról szóló tájékoztatóról
185/2021.(VIII.25.)  a KEHOP-1.2.1-18-2018-00039 azonosítószámú pályázat aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
186/2021.(IX.17.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
187/2021.(IX.17.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
188/2021.(IX.21.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
189/2021.(IX.21.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
190/2021.(IX.21.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde kérelméről
191/2021.(IX.21.) a 165/2021. (VIII.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről
192/2021.(IX.21.) a Kálvári utca megosztásáról
193/2021.(IX.21.) telekhatár rendezéséről
194/2021.(IX.21.) önkormányzatok rendkívüli támogatását célzó pályázat benyújtásáról szóló 172/2021. (VIII.25.) határozat visszavonásáról
195/2021.(IX.21.) önkormányzatok rendkívüli támogatását célzó pályázat benyújtásáról [visszavonta a 205/2021. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat]
196/2021.(IX.21.) együttműködési megállapodás módosításáról
197/2021.(IX.21.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2019.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
198/2021.(IX.21.) a településkép védelméről szóló 4/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről
199/2021.(IX.28.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
200/2021.(IX.28.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
201/2021.(IX.28.) a Törpe-Ovi Alapítvány Óvodájának kérelméről
202/2021.(IX.28.) a Művészetért Közalapítvány kérelméről
203/2021.(IX.28.) a Magyar Falu Program "Faluházak fejlesztése" című pályázat kapcsán a kivitelező kiválasztásáról
204/2021.(IX.28.) a Magyar Falu Program "Faluházak fejlesztése" című pályázat kapcsán a műszaki ellenőr kiválasztásáról
205/2021.(IX.28.) önkormányzatok rendkívüli támogatását célzó pályázat benyújtásáról szóló 195/2021. (IX. 21.) határozat visszavonásáról
206/2021.(IX.28.)  önkormányzatok rendkívüli támogatását célzó pályázat benyújtásáról
207/2021.(IX.28.) a BAK Kft. 2021. I. féléves gazdálkodásáról
208/2021.(IX.28.) a Bodajk Sportegyesület bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeiről szóló beszámolóról
209/2021.(IX.28.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi  tevékenységéről szóló beszámolóról
210/2021.(IX.28.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
211/2021.(IX.28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
212/2021.(IX.28.) Bodajk Város Önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
213/2021.(IX.28.) a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 27/2021. (II. 16.) határozat módosításáról
214/2021.(IX.28.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021. (II. 16.) határozat módosításáról
215/2021.(IX.28.) megbízási szerződés módosításáról
216/2021.(IX.28.) közmeghallgatás meghirdetéséről
217/2021.(IX.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról
218/2021.(IX.28.) elismerő díjjal kapcsolatos levélről szóló tájékoztatóról
219/2021.(IX.28.)  a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzésről
220/2021.(IX.28.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
221/2021.(IX.28.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
222/2021.(X.19.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
223/2021.(X.19.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
224/2021.(X.19.) gépkocsi beszerzéséről
225/2021.(X.19.) megállapodás módosításáról
226/2021.(X.19.) felvételi körzet megállapításához adandó véleményről
227/2021.(X.26.) a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
228/2021.(X.26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
229/2021.(X.26.) az önkormányzat által  elmúlt évbenvégzett feladatokról és az ez évi tervekről szóló tájékoztatóról
230/2021.(X.26.) az önkormányzat évközi gazdálkodásáráól, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatóról
231/2021.(X.26.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
232/2021.(X.26.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
233/2021.(X.26.) a Művészetért Közalapítvány 2020/2021. tanévi tevékenységéről szóló beszámolóról
234/2021.(X.26.) ingatlan értékesítésről
235/2021.(X.26.)  a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde pedagógiai programjának véleményezéséről
236/2021.(X.26.)  a Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde 2021/2021. évi nmunkatervének véleményezéséről
237/2021.(X.26.) gyermekek települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatározásáról
238/2021.(X.26.) időskorúak települési támogatásának pénzügyi fedezetének meghatárázásáról
239/2021.(X.26.) a 2022. évi ellenőrzési tervről
240/2021.(X.26.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
241/2021.(X.26.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
242/2021.(X.26.) az Integrál Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolójáról
243/2021.(X.26.) a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" tárgyú pályázaton való részvételről
244/2021.(X.26.) projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
245/2021.(X.26.) megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről
246/2021.(X.26.) napirendről való levételről
247/2021.(X.26.) a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00008 azonosítószámú ” Mini bölcsőde létrehozása Bodajkon” című projekt kivitelezésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatóról
248/2021.(XI.16.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
249/2021.(XI.16.) a képviselő-testület napirendjének elfogadásáról
250/2021.(XI.16.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata elfogadásáról
251/2021.(XI.16.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatellátáshoz működési feltételek biztosításáról
252/2021.(XI.16.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének ellátására pályázati felhívás közzétételéről
253/2021.(XI.16.) irattári polcrendszer kiépítésével kapcsolatos megbízásról
254/2021.(XI.16.) irattári tevékenységekkel kapcsolatos megbízásról
255/2021.(XI.23.) a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
256/2021.(XI.23.) a képviselő-testület napirendjének elfogadásáról
257/2021.(XI.23.) megállapodás felmondásáról
258/2021.(XI.23.) gépjármű értékesítésének meghirdetéséről
259/2021.(XI.23.) a Bodajki Művelődési Ház és Könyvtár vezetője ideiglenes megbízásáról [hatályon kívül helyezte 73/2022. (II. 22.) képviselő-testületi határozat]
260/2021.(XI.23.) Wurczinger Lóránt polgármester jutalmazásáról
261/2021.(XI.30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
262/2021.(XI.30.) a képviselő-testület napirendjének elfogadásáról 
263/2021.(XI.30.) ingatlan értékesítéséről
264/2021.(XI.30.) a BAK Kft. 2022. évi pénzforgalmi tervének jóváhagyásáról
265/2021.(XI.30.) a BAK Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
266/2021.(XI.30.) a BAK Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
267/2021.(XI.30.) gépjármű átadásáról és használati megállapodásról 
268/2021.(XI.30.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről szóló 27/2021. (II. 16.) határozat módosításáról
269/2021.(XI.30.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 28/2021. (II. 16.) határozat módosításáról
270/2021.(XI.30.) a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatáról
271/2021.(XI.30.) napirendről való levételről
272/2021.(XI.30.) Bodajk Város Önkormányzat 2022. évi szolgáltatási díjairól 
273/2021.(XI.30.) a köztemetőről szóló 40/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet díjainak felülvizsgálatáról
274/2021.(XI.30.) a Művelődési Ház üzemeltetési átalányköltségeiről szóló tájékoztatóról
275/2021.(XI.30.) a polgármester szabadságának igénybevételéről
276/2021.(XI.30.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
277/2021.(XI.30.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
278/2021.(XI.30.) a képviselő-testület ülése napirendjének elfogadásáról
279/2021.(XI.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
280/2021.(XI.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
281/2021.(XI.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
282/2021.(XI.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
283/2021.(XI.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
284/2021.(XI.30.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázat elbírálásáról
285/2021.(XII.14.) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
286/2021.(XII.14.) a képviselő-testület napirendjének elfogadásáról 
287/2021.(XII.14.) elvi hozzájárulás megadásáról
288/2021.(XII.14.) a Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
289/2021.(XII.14.) a Bodajki Polgármesteri Hivatal 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról 
290/2021.(XII.14.) Bodajk Város Önkormányzat 2021. III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról
291/2021.(XII.14.) a polgármesteri hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
292/2021.(XII.14.) a képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
293/2021.(XII.14.) babaérkezési települési támogatással kapcsolatos megbízásról
294/2021.(XII.14.) felvételi körzetek megállapításához adandó véleményről
295/2021.(XII.14.) képviselő-testület tagjai tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről
296/2021.(XII.14.) az intézményi térítési díjakról szóló tájékoztatóról 
297/2021.(XII.14.) a helyi környezet állapotáról szóló tájékoztatóról 
298/2021.(XII.14.) a polgármester szabadságának igénybevételéről 
299/2021.(XII.14.) a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
300/2021.(XII.14.) napirendről való levételről 
301/2021.(XII.14.) vállalkozási szerződés módosításáról
302/2021.(XII.14.) a Petőfi Sándor utcai partfal megerősítéséről 
303/2021.(XII.14.) projekt-előkészítő tanulmány elkészítéséről
304/2021.(XII.14.) projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról
305/2021.(XII.14.) közbeszerzési szakértői tevékenység ellátásáról
306/2021.(XII.14.) tájépítészeti tervező kiválasztásáról 
307/2021.(XII.14.) a Bodajki Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
308/2021.(XII.14.) Mór Város településszerkezeti tervével, Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével kapcsolatos véleményről
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu