Telefon: 22/410-001

Bodajk

4/2009. (II. 26.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
4/2009. (II. 26.)
rendelete
 
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
 
Hatályon kívül helyezte Bodajk Város Önkormányzat 31/2009. (IX. 30.) rendelete.
Hatálytalan 2009. 10. 01-től
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 160. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A közigazgatási hatósági eljárás során az ügyek elektronikus úton nem intézhetők. Ez nem vonatkozik azokra az ügyekre, amelyek esetében magasabb szintű jogszabály rendelkezései alapján biztosítani kell az elektronikus út ügyfél által történő igénybevételének lehetőségét.
 
 
2. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 19/2005. (X. 28.) ÖKR. sz. rendelet.
 
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
 
Bodajk, 2009. február 25.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                     dr. Nagy Gábor
polgármester                                              jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2009. február 26.
                                                                                                       dr. Nagy Gábor
                                                                                                            jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu