Telefon: 22/410-001

Bodajk

9/2006. (V. 31.) ÖKR.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
9/2006. (V. 31.) ÖKR. sz.
rendelete
 
a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásaira - a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Képviselő-testület a 2005. évi költségvetésről szóló 2/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) Bevételek összesen: 454.416 eFt, ezen belül:
- működési bevételek: 11.375 eFt,
- sajátos bevételek: 193.844 eFt,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 7.387 eFt,
- támogatások, átvett pénzeszközök: 232.263 eFt,
- hitelek, kölcsönök: 5.266 eFt,
- pénzmaradvány felhasználása: 3.058 eFt,
- függő, átfutó bevételek: 1.223 eFt;
 
b) Kiadások összesen: 454.526 eFt, ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 191.232 eFt,
- járulékok: 62.334 eFt,
- dologi kiadások: 85.858 eFt,
- pénzeszköz átadás: 55.956 eFt,
- ellátottak juttatásai: 3.230 eFt,
- felújítás: 2.071 eFt,
- felhalmozás: 25.770 eFt
- hitelek, kölcsöntörlesztés: 26.277 eFt,
- függő, átfutó kiadások: 1.798 eFt.
 
 
2. §
 
(1) A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzat 2005. évi mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
 
(4) A pénzmaradvány alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
(5) Az önkormányzat intézményi szintű zárszámadását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
(6) Az önkormányzat vagyonleltárát a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 
(7) A képviselő-testület az intézményeknél pénzmaradványként fennmaradt 5.179 ezer Ft kifizetését nem támogatja.
 
(8) Környezetvédelmi Alap számla 2005. december 31-i záró pénzkészlete 181.373 Ft, erről a környezetvédelmi célra felhasználható keretről a képviselő-testület nem rendelkezik, azt a következő zárszámadásig megőrzi.
 
(9) A zárszámadás 2006. december 31. napján 5.266 ezer Ft likvidhitelt tartalmaz a hiány fedezésére.
 
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.
 
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 2005. évi költségvetésről szóló 2/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelet, továbbá a módosításáról szóló 11/2005. (VI. 6.) ÖKR. sz., a 14/2005. (IX. 30.) ÖKR. sz. és a 20/2005. (XII. 2.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
Bodajk, 2006. május 31.
 
 
     Oszlánszki Zsolt                                            dr. Nagy Gábor
  polgármester                                                      jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2006. május 31.
                                                                                                      dr. Nagy Gábor
                                                                                                            jegyző
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu