Telefon: 22/410-001

Bodajk

17/2007. (XII. 20.) R.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
17/2007. (XII. 20.)
rendelete
 
helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
[egységes szerkezetben a módosításról szóló 12/2009. (IV. 30.) rendelettel]
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
Az Országos Természetvédelmi Tanács 1405/1954. OTT hat. számú határozatával védetté nyilvánított Gaja szurdok helyi jelentőségű védett természeti terület védettségét a Képviselő-testület e rendelettel fenntartja.
 
 
2. §
 
(1) A Gaja szurdok helyi jelentőségű védett természeti terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai: bodajki 028 hrsz-ból a 27 D erdőrészlet, 029 hrsz., 030 hrsz., 031 hrsz., 033 hrsz., 034 hrsz-ból a 29 H, F, E erdőrészlet, 043 hrsz-ból a 82 A erdőrészlet, 045 hrsz., 047 hrsz., 048 hrsz., 049 hrsz-ból a 28 A, B erdőrészlet.
 
(2) A területről készült, annak kiterjedését bemutató térkép a rendelet mellékletét képezi.
 
 
3. §
 
A védettség indoka és célja: a kiemelkedő természeti szépségű, geológiai és botanikai szempontból értékes terület megőrzése.
 
 
4. §
 
(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
 
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.
 
(3)1 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
Bodajk, 2007. december 20.
 
 
Oszlánszki Zsolt                                                 dr. Nagy Gábor
polgármester                                                      jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2007. december 20.
 
                                                                                                               dr. Nagy Gábor
                                                                                                                   jegyző
 
Kiegészítette: 12/2009. (IV. 30.) rendelet

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu