Telefon: 22/410-001

Bodajk

23/2008. (X. 30.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
23/2008. (X. 30.)
rendelete
 
a Polgármesteri Díszoklevél díjról
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Díszoklevél díjról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
(1) Az önkormányzat e rendeletével megalapítja a Polgármesteri Díszoklevél díjat (továbbiakban: díj).
 
(2) A díjban az a magánszemély részesülhet, aki a lakosság széles körét is érintő feladat, probléma megoldásával, előremutató és hasznos ötleteivel, javaslataival, önzetlen segítségével, a lakosságért és az önkormányzatért végzett áldozatos, lelkiismeretes munkájával, példamutatásával hozzájárul a lakosság közérzetének javításához vagy az önkormányzat feladatainak ellátásához.
 
 
2. §
 
A díjjal együtt jár az adományozás tényét megörökítő, a polgármester aláírásával és az önkormányzat bélyegzőjével hitelesített, melléklet szerinti díszes oklevél és egy dísztárgy (tárgyjutalom), melynek fedezetét és személyenkénti mértékét az éves költségvetési rendeletben meg kell határozni.
 
 
3. §
 
(1) A díjban évente legfeljebb 5 személy részesíthető.
 
(2) A díjazandó személyre a polgármester tesz javaslatot.
 
(3) A díj adományozásáról szóló határozatot a képviselő-testület hozza meg.
 
(4) A díjat nyilvános képviselő-testületi ülésen vagy önkormányzati rendezvényen a polgármester adja át a nyilvánosság széleskörű tájékoztatása mellett.
 
 
4. §
 
Ez a rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Polgármesteri Díszoklevél díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (III. 31.) ÖKR. sz. rendelet.
 
 
 
 
Bodajk, 2008. október 29.
 
 
Oszlánszki Zsolt                                                       dr. Nagy Gábor
polgármester                                                                   jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2008. október 30.
                                                                                                            dr. Nagy Gábor
                                                                                                                 jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu