Telefon: 22/410-001

Bodajk

20/2008. (X. 1.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
20/2008. (X. 1.)
rendelete
 
a tiszteletdíjakról
 
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelettel]
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tiszteletdíjakról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
  (1) Az önkormányzati képviselőt (továbbiakban: képviselő) - a polgármester és az alpolgármester kivételével -, a képviselő-testület bizottságának tagját, elnökét és a tanácsnokot - megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - tiszteletdíj illeti meg. A havi tiszteletdíj mértéke:
  a) képviselő esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a
szerint megállapított illetményalap és 0,75 szorzószám szorzata mint alapdíj;
  b) képviselő bizottsági tagsága esetében (több bizottsági tagság esetén is) az alapdíj 33.33 %-kal növelt összege;
  c) bizottsági elnöki tisztséget betöltő képviselő esetében (több tisztség, bizottsági tagság esetén is) az alapdíj 90 %-kal növelt összege;
  d) tanácsnoknak megválasztott képviselő esetében (több tisztség, bizottsági tagság esetén is) az alapdíj 90 %-kal növelt összege;
  e) nem képviselő bizottsági tag esetében az alapdíj 33.33 %-a;
 
 
2. §
 
  (1) A tiszteletdíjat a képviselő-testületi, bizottsági üléseken való részvétel arányában kell kifizetni. A részvétel megállapítására a nyilvános és zárt ülésekről készülő jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szolgál.
 
  (2) Amennyiben az ülésről való távolmaradás oka a képviselő (bizottsági tag, bizottsági elnök, tanácsnok), illetőleg a nem képviselő bizottsági tag orvos által igazolható betegsége, keresőképtelensége vagy gyógykezelése, őt a betegség, keresőképtelenség, gyógykezelés idejére a tiszteletdíj elszámolása és kifizetése szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.
 
 
3. §
 
A polgármester gondoskodik a havi tiszteletdíjak elszámolásáról, és félévente történő utólagos kifizetéséről.
 
 
4. §
 
Ez a rendelet 2008. október 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok tiszteletdíjáról szóló 8/2008. (III. 28.) rendelet.
 
 
Bodajk, 2008. október 1.
  
 
 
Oszlánszki Zsolt                                                dr. Nagy Gábor
polgármester                                                           jegyző
 
 
  A rendeletet a mai napon kihirdettem.
  Bodajk, 2008. október 1.
                                                                                                      dr. Nagy Gábor
                                                                                                            jegyző
 
 1 módosította 9/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelet
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu