Telefon: 22/410-001

Bodajk

9/2008. (IV. 30.) R.

Bodajk Nagyközség Önkormányzat
9/2008. (IV. 30.)
rendelete
 
a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2008. (X. 1.) rendelettel]
 
 
Bodajk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az Áht., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásaira - a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 1.) ÖKR. sz. rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) Bevételek összesen: 425.189 eFt, ezen belül:
- működési bevételek: 15.736 eFt,
- sajátos bevételek: 217.542 eFt,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 12.615 eFt,
- támogatások, átvett pénzeszközök: 174.618 eFt,
- hitelek, kölcsönök: 4.637 eFt,
- pénzmaradvány felhasználása: 5.368 eFt,
- függő, átfutó bevételek: -5.327 eFt;
 
b) Kiadások összesen: 432.790 eFt, ezen belül:
- személyi jellegű kiadások: 174.399 eFt,
- járulékok: 55.331 eFt,
- dologi kiadások: 92.478 eFt,
- működési pénzeszköz átadás: 32.821 eFt,
- ellátottak juttatásai: 0 eFt,
- felújítás: 30.150 eFt,
- felhalmozás: 26.895 eFt,
- felhalmozási pénzeszközátadás: 2.385 eFt,
- hitelek, kölcsöntörlesztés: 17.244 eFt,
- függő, átfutó kiadások: 1.087 eFt.
 
 
2. § 1
 
(1) A polgármesteri hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. sz. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként az 1/a sz. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként az 1/b sz. melléklet tartalmazza.
 
(2) Az önkormányzat 2007. évi mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 
(3) A pénzmaradvány-, eredménykimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza
 
(4) Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 
(5) Az önkormányzat intézményi szintű zárszámadását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 
(6) Az önkormányzat vagyonleltárát a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 
(7) Az önkormányzat ellenőrzési ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza.
 
(8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
 
(9) A Bakonyalja Önkormányzati Társulás zárszámadását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
 
(10) Az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.
 
(11) Az intézményeknél pénzmaradvány nem keletkezett.
 
(12) Környezetvédelmi Alap számla 2007. december 31-i záró pénzkészlete 696.056 Ft, e környezetvédelmi célra felhasználható keret egy részét a képviselő-testület a Fejérvíz Zrt. által ütemezett, a vízközmű rendszer fejlesztési és felújítási feladatainak finanszírozására fordítja. A keret további részét következő döntésig az Alapban hagyja.
 
(13) Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2005. (II. 28.) ÖKR. sz. rendelet 2. § (5) bek. alapján adott adókedvezmény beépítésre került 0,6 millió Ft összegben. Kommunális adó alóli mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 851219., 851275., 851286. számú szakfeladatokon az 1. sz. mellékletben kimutatott összegben.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 
(14) A zárszámadás 2007. december 31. napján likvidhitelt, illetve hiányt nem tartalmazott. Az év során keletkezett többletbevételt a képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használta fel.
 
 
3. §
 
(1) Ez a rendelet 2008. május 1-jén lép hatályba.
 
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a 2007. évi költségvetésről szóló 1/2007. (II. 1.) ÖKR. sz. rendelet, továbbá a módosításáról szóló 4/2007. (IV. 27.), a 12/2007. (IX. 28.) és a 6/2008. (II. 29.) rendelet.
 
 
Bodajk, 2008. április 30.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                          dr. Nagy Gábor
polgármester                                                   jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2008. április 30.
                                                                                                             dr. Nagy Gábor
                                                                                                                   jegyző
 
 1 Módosította: 16/2008. (X. 1.) rendelet

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu