Telefon: 22/410-001

Bodajk

Új törvények, változások a föld...

Új törvények – változások a földhasználati nyilvántartásban
 
Az elmúlt hónapban két jelentős törvényt fogadott el az Országgyűlés, mely a termőföldre vonatkozó tulajdonszerzés és használatba adás feltételeit gyökeresen módosította. 
 
Ez a két törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint az ezt a törvényt kiegészítő, a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény. Ezek a szabályok a földhivatal által vezetett földhasználati nyilvántartásban is alkalmazandók. A számos lényeges módosítás közül a földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos talán legfontosabb módosítások az alábbiak:
 
Az új törvény  alapján minden (nem csak a haszonbérletet, hanem a közeli hozzátartozók közötti ingyenes megállapodást, szívességi használatot is) termőföldre (azaz a zártkerti, szőlőhegyi parcellákra is) vonatkozó szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratban kell foglalni 2014. január 1-jétől. Ennek elmulasztása esetén a szerződés semmis!
 
2013.12.15-től keletkezett minden fajta szerződés (szívességi használat is) és szerződés hosszabbításban nyilatkozni kell az alábbiakról:
– magánszemély esetén nyilatkozat arról, hogy földhasználati szerződés fennállása alatt földművesnek minősül 
– jogi személy esetén nyilatkozat arról, hogy földhasználati szerződés fennállása alatt mezőgazdasági termelőszervezetnek, valamint átlátható szervezetnek minősül, és nem minősül külföldi társaságnak, 
– nyilatkozat arról, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének. 
– nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a törvény szerinti birtokmaximumot,
– elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását, és a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után.
 
Amennyiben bármelyik nyilatkozat hiányzik a szerződésből, a földhivatalnak el kell utasítania a földhasználati bejelentés iránti kérelmet, ugyanis hiánypótlási felhívás kibocsátására a nyilatkozatok pótlása tekintetében nincs jogszabályi lehetősége.
 
FMKH Földhivatala
 
2014. 01. 07
vissza  ►

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu