Telefon: 22/410-001

Bodajk

15/2010. (XII. 16.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 18/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2011. I. 2-től.
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § A közterületek használatáról szóló 18/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a melléklet lép.
 
2. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. december 16.
 
 
  Almádi István                                            Nagy Csilla
polgármester                                                aljegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. december 16.
 
                                                                                                              Nagy Csilla
                                                                                                                aljegyző
 
 
melléklet
2. melléklet a 18/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
 
 
Közterületek használati díja
 
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj (tényleges felületre vonatkozik) 500
Ft/m2/év
2. Mobil elárusító fülke, pavilon, önálló hirdető berendezés, figyelmeztető és tájékoztató tábla 1.000 Ft/m2/hó
3.  Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, autóbusz tárolása, üzemképtelen jármű tárolása 10.000 Ft/hó
4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezés 500 Ft/m2/hó
5.  Mozgóárusítás 2.000
Ft/nap
6. Kiállítás, alkalmi vásár, rendezvény (a nem bevételes kulturális rendezvény kivételével) 1.000 Ft/m2/nap
7. Zöldség, gyümölcs árusítása helyi őstermelőnek ingyenes
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu