Telefon: 22/410-001

Bodajk

6/2010. (VIII. 27.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 3. §-a.
Hatálytalan 2010. 08. 28-tól
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §  A 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi bevétele összesen 295 226 eFt a következő összetételben:
a) 12 123 eFt működési bevétel,
b) 269 952 eFt sajátos bevétel,
c) 8 201 eFt támogatás értékű működési bevétel,
d) 870 eFt működési célú pénzeszköz átvétel,
e) 300 eFt felhalmozási célú pénzeszköz,
f) 2 978 eFt hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés,
g) 802 eFt előző évi pénzmaradvány átvétel.
(2) Bodajk Város Önkormányzat 2010. évi kiadása összesen 310 226 eFt a következő összetételben:
a) 86 161 eFt személyi jellegű kiadás,
b) 22 697 eFt munkaadókat terhelő járulék,
c) 90 989 eFt dologi kiadás,
d) 57 920 eFt támogatás értékű működési kiadás,
e) 2 560 eFt működési pénzeszközátadás,
f) 23 740 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
g) 12 028eFt felújítás,
h) 4 881 eFt felhalmozás,
i) 4 250 eFt hitel-, kölcsöntörlesztés,
j) 5 000 eFt tartalék."
 
2. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe az 1. melléklet, 1/a. sz. melléklete helyébe a 2. melléklet, 1/b. sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. augusztus 27.
 
 
   Oszlánszki Zsolt                                            dr. Nagy Gábor
polgármester                                                      jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. augusztus 27.
                                                                                                              dr. Nagy Gábor
                                                                                                                   jegyző
 
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu