Telefon: 22/410-001

Bodajk

5/2010. (V. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2009. évi zárszámadásról
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.
 
2. §      (1)     Az önkormányzat éves bevétele összesen 459.551 eFt a következő összetételben:
a) működési bevétel: 25.212 eFt,
b) sajátos bevétel: 209.023 eFt,
c) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 1.250 eFt,
d) támogatás, átvett pénzeszköz: 140.007 eFt,
e) hitel, kölcsön: 83.832 eFt,
f) pénzmaradvány felhasználás: 38 eFt,
g) függő, átfutó bevétel: 189 eFt.
(2)     Az önkormányzat éves kiadása összesen 474.522 eFt a következő összetételben:
a) személyi jellegű kiadás: 64.134 eFt,
b) járulék: 18.196 eFt,
c) dologi kiadás: 85.884 eFt,
d) támogatás értékű működési kiadás: 46.849 eFt,
e) működési pénzeszköz átadás: 4.121 eFt,
f) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 19.111 eFt,
g) felújítás: 53.894 eFt,
h) felhalmozás: 143.395 eFt,
i) felhalmozási pénzeszközátadás: 12.652 eFt,
j) hitel, kölcsöntörlesztés: 27.641 eFt,
k) függő, átfutó kiadás: -1.355 eFt;
 
3. §      (1)     Az önkormányzat
a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet,
b) bevételeit tevékenységenként a 2. melléklet,
c) kiadásait tevékenységenként a 3. melléklet,
d) 2009. évi egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet,
e) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását az 5. melléklet,
f) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 6. melléklet,
g) vagyonkimutatását a 7. melléklet,
h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet,
i) többéves kötelezettségvállalásainak kimutatását a 9. melléklet
tartalmazza.
(2)       A fogorvosi szolgálat beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza.
(3)       A Bakonyalja Önkormányzati Társulás pénzforgalmi jelentését a 11. melléklet
tartalmazza.
 
 
 
4. §       (1) Környezetvédelmi Alap számla 2009. december 31-i záró pénzkészlete 45.510 Ft.
(2) 2009-ben a Bodajk, Berek utcában víz- és csatornaépítés történt, de a bevételek nem teljesültek, ezért a Képviselő-testület a korábban jóváhagyott feladatok mellett a Berek utcai közműfejlesztésre 736.517 Ft átvezetését hagyja jóvá.
 
5. §                   Közvetett támogatások:
a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz.
c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz.
d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 851219., 851275. és 851286. számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben.
f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
g) Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
 
6. §       A 2009. évi zárszámadás 2009. december 31. napján likvidhitelt, hiányt nem tartalmaz.
Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel.
 
7. §      (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet, továbbá a módosításáról szóló 22/2009. (VI. 2.) és a 30/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.
 
 
Bodajk, 2010. május 27.
 
 
  Oszlánszki Zsolt dr.                                   Nagy Gábor
  polgármester                                            jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. május 27.
                                                                                                              dr. Nagy Gábor
                                                                                                                   jegyző
 
 

A rendelet és számszaki mellékletei PDF formátumban elérhetők itt.
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu