Telefon: 22/410-001

Bodajk

1/2010. (I. 28.) R

Bodajk Város Önkormányzat
1/2010. (I. 28.)
rendelete
 
a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) rendelet módosításáról
 
 Hatályon kívül helyezte ugyanezen rendelet 2. §-a.
Hatálytalan 2010. 04. 01-től.
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/B. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésére - a szociális ellátásokról 21/2008. (X. 30.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
A Rendelet 7. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) A Szoctv. 37/B. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeken kívül 2 évig rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki a közfoglalkoztatásba történő bevonása előtt, a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton, az orvos által kiállított elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény alapján, a munkakör ellátására nem alkalmas.
A rendszeres szociális segélyre való jogosultság a munkakör ellátására nem alkalmas személy esetében a munkaköri alkalmassági vélemény kiállítását követő hónap első napjától kerül megállapításra."
 
 
2. §
 
(1) Ez a rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 
(2) Ez a rendelet 2010. április 1-jén hatályát veszti.
 
 
Bodajk, 2010. január 27.
 
     Oszlánszki Zsolt                                dr. Nagy Gábor
polgármester                                        jegyző
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2010. január 28.
                                                                                                      dr. Nagy Gábor
                                                                                                           jegyző
 
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu