Telefon: 22/410-001

Bodajk

35/2009. (x. 28.) R.

Bodajk Város Önkormányzat
35/2009. (X. 28.)
rendelete
 
a Móri Kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről
 
 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete "a hulladékgazdálkodásról" szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. § (3) bekezdésében és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltakra - a Móri Kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről a következő rendeletet alkotja:
 
 
1. §
 
(1) Az önkormányzat a Móri Kistérség felülvizsgált közös hulladékgazdálkodási tervét (továbbiakban: hulladékgazdálkodási terv) - az önkormányzat illetékességi területére és az idevonatkozó előírásokkal - a melléklet szerint jóváhagyja, és e rendeletével kihirdeti.
 
(2) A hulladékgazdálkodási tervvel érintett települések: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Söréd.
 
 
2. §
 
(1) Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.
 
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a móri kistérség közös hulladékgazdálkodási tervéről szóló 24/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz. rendelet.
 
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
 
Bodajk, 2009. október 28.
 
 
    Oszlánszki Zsolt                                  dr. Nagy Gábor
polgármester                                          jegyző
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Bodajk, 2009. október 28.
                                                                                                          dr. Nagy Gábor
                                                                                                               jegyző
 
Melléklet a rendelethez "itt"
 

Cím:
8053 Bodajk,
Petõfi Sándor u. 60.
Telefon:
22/410-001
www.bodajk.hu
bodajkpm@t-online.hu